چهاردهمین کنفرانس آموزش فیزیک و چهارمین کنفرانس فیزیک و آزمایشگاه، شهریور ماه ۱۳۹۲

چهاردهمین کنفرانس آموزش فیزیک و چهارمین کنفرانس فیزیک و آزمایشگاه

پوستر چهاردهمین کنفرانس آموزش فیزیک و چهارمین کنفرانس فیزیک و آزمایشگاه

چهاردهمین کنفرانس آموزش فیزیک و چهارمین کنفرانس فیزیک و آزمایشگاه در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۲ توسط ،اتحاديه انجمن هاي علمي آموزشي معلمان فيزيك ايران،دانشگاه فرهنگيان در شهر تهران برگزار گردید.