دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری، مهر ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری

پوستر دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری

دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۵ توسط ،موسسه عالي علوم و فناوري خوارزمي در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری