اولین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری، اسفند ماه ۱۳۹۴

اولین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری

اولین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۴ توسط ،موسسه عالي علوم و فناوري خوارزمي در شهر آباده برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری