دومین کنفرانس بین المللی شهرسازی، معماری، عمران، محیط زیست، شهریور ماه ۱۴۰۰

دومین کنفرانس بین المللی شهرسازی، معماری، عمران، محیط زیست

The Second International Conference on Urban Planning, Architecture, Civil Engineering, Environment

پوستر دومین کنفرانس بین المللی شهرسازی، معماری، عمران، محیط زیست

دومین کنفرانس بین المللی شهرسازی، معماری، عمران، محیط زیست در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی شهرسازی، معماری، عمران، محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی شهرسازی، معماری، عمران، محیط زیست