اولین کنفرانس بین المللی شهرسازی، معماری، عمران، محیط زیست، اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

اولین کنفرانس بین المللی شهرسازی، معماری، عمران، محیط زیست

1st International Conference on Urban Planning, Architecture, Civil Engineering, Environment

پوستر اولین کنفرانس بین المللی شهرسازی، معماری، عمران، محیط زیست

اولین کنفرانس بین المللی شهرسازی، معماری، عمران، محیط زیست در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی شهرسازی، معماری، عمران، محیط زیست مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی شهرسازی، معماری، عمران، محیط زیست