شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران اردیبهشت 89

شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۸۹ توسط جامعه دامپرشکان ایران برگزار گردید.