چهارمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی دخانیات و سلامت، اسفند ماه ۱۴۰۱

چهارمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی دخانیات و سلامت

4th National and 1th International Congress on Tobacco and Health

پوستر چهارمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی دخانیات و سلامت

چهارمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی دخانیات و سلامت در تاریخ ۳ اسفند ۱۴۰۱ توسط ،دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در شهر بندرعباس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی دخانیات و سلامت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی دخانیات و سلامت