سومین همایش ملی دانش آموزش محتوا در آموزش زبان انگلیسی، مهر ماه ۱۳۹۹

سومین همایش ملی دانش آموزش محتوا در آموزش زبان انگلیسی

he third National Conference on pedagogical content knowledge ( pck) in TEFL

پوستر سومین همایش ملی دانش آموزش محتوا در آموزش زبان انگلیسی

سومین همایش ملی دانش آموزش محتوا در آموزش زبان انگلیسی در تاریخ ۹ مهر ۱۳۹۹ توسط دانشگاه فرهنگیان، برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی دانش آموزش محتوا در آموزش زبان انگلیسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی دانش آموزش محتوا در آموزش زبان انگلیسی