دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

02nd Conference on Search and Rescue Management

دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۴ تا ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۴ توسط موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات