اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات، اسفند ماه 81

اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

1st Conference on Search and Rescue Management

اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۸۱ توسط موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات