اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

1st Conference on Search and Rescue Management

اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۸۱ تا ۴ اسفند ۱۳۸۱ توسط موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات