ششمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی، تیر ماه ۱۳۹۸

ششمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی

The 6th National Student Conference on Sport Sciences at Shahid Beheshti University

پوستر ششمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی

ششمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه شهید بهشتی،انجمن علمي دانشجويي علوم ورزشيدانشگاه شهيد بهشتي در شهر تهران برگزار گردید.