سومین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

سومین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی

پوستر سومین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی

سومین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط دانشگاه شهید بهشتی،دانشگاه شهيد بهشتي در شهر تهران برگزار گردید.