اولین کنفرانس بین المللی دانشجویان علوم ورزشی و تربیت بدنی، دی ماه ۱۴۰۱

اولین کنفرانس بین المللی دانشجویان علوم ورزشی و تربیت بدنی

The first international conference of sports science and physical education students

پوستر اولین کنفرانس بین المللی دانشجویان علوم ورزشی و تربیت بدنی

اولین کنفرانس بین المللی دانشجویان علوم ورزشی و تربیت بدنی در تاریخ ۲۹ دی ۱۴۰۱ توسط ،مرکز توسعه علمی و فناوری دانشجویان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی دانشجویان علوم ورزشی و تربیت بدنی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی دانشجویان علوم ورزشی و تربیت بدنی