اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی، آذر ماه ۱۴۰۰

اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی

First International Conference on Social Sciences, Psychology, Educational Sciences and Humanities

پوستر اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی

اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی در تاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دایمی کنفرانس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی