اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست، شهریور ماه ۱۳۹۷

اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست

The first international conference and the third national conference on sustainable management of soil and environment resources

پوستر اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست

اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان،دانشگاه شهيد باهنر كرمان در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست