اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست، شهریور ماه ۱۳۹۳

اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست

1st National Conference on Sustainable Management of Soil and Environmental Resources

پوستر اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست

اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۳ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان،دانشگاه شهيد باهنر كرمان در شهر کرمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست