اولین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها، بهمن ماه 91

اولین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها

First Seminar on Harmonic Analysis and Applications

پوستر اولین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها

اولین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۱ توسط دانشگاه صنعتی اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.    محورهای سمینار

    محورهای بخش نظری:

       •  آنالیز فوریه     

       •  آنالیز هارمونیک کلاسیک

       •  آنالیز هارمونیک مجرد     

       •  گروه‌ها و نیم‌گروه‌های توپولوژیک    

       •  نظریه جبرهای باناخ

    محورهای بخش کاربردی:

       •  آنالیز هارمونیک عددی

       •   آنالیز هارمونیک محاسباتی

       •  پردازش تصویر و سیگنال

       •  ساختارهای جبری توپولوژیک    

       •  فرایند تصادفی

       •  فضاهای توابع

       •  فیزیک ریاضی 

       •  مخابرات بی سیم 

       •  معادلات انتگرالی 

       •  معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی

       •   نظریه احتمال

       •   نظریه ارگودیک

       •  نظریه تقریب

       •   نظریه موجک‌ها و قاب‌ها