اولین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها، بهمن ماه ۱۳۹۱

اولین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها

First Seminar on Harmonic Analysis and Applications

پوستر اولین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها

اولین سمینار آنالیز هارمونیک و کاربردها در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۱ توسط دانشگاه صنعتی اصفهان،دانشگاه صنعتي اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.