اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم دینی و حوزوی، فروردین ماه ۱۴۰۲

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم دینی و حوزوی

The first international research conference in religious and seminary sciences

پوستر اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم دینی و حوزوی

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم دینی و حوزوی در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ توسط ،انجمن قرآن و تحول علوم ایرانپژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم دینی و حوزوی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم دینی و حوزوی