دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده، خرداد ماه ۱۳۸۹

دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

2nd Surfactant & Detergent Technology Conference

دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۸۹ توسط ،دانشگاه صنعتي شريف در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده