اولین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست، آبان ماه ۱۳۹۴

اولین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست

The First National Conference on Sustainable Development in Road Construction Focusing on Environmental Protection

پوستر اولین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست

اولین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۴ توسط دانشگاه صنعتی شیراز،شركت مهندسان مشاور پارس چگالش - همكاري دانشگاه صنعتي شيراز در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست