اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک، اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

The first national conference on sustainable development in arid and semiarid regions

پوستر اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه،دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابركوه در شهر ابرکوه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک