کنفرانس منطقه ای آسیب شناسی چالش های حوزه معدن-محیط زیست، اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

کنفرانس منطقه ای آسیب شناسی چالش های حوزه معدن-محیط زیست

پوستر کنفرانس منطقه ای آسیب شناسی چالش های حوزه معدن-محیط زیست

کنفرانس منطقه ای آسیب شناسی چالش های حوزه معدن-محیط زیست در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط ،برگزار كننده مركز آموزش عالي شهيد باكري مياندوآب و گروه زمين شناسي دانشگاه اروميه در شهر میاندوآب برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس منطقه ای آسیب شناسی چالش های حوزه معدن-محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس منطقه ای آسیب شناسی چالش های حوزه معدن-محیط زیست