ششمین سمپوزیوم و سومین جشنواره ملی خودمراقبتی و آموزش بیمار، مرداد ماه ۱۳۹۷

ششمین سمپوزیوم و سومین جشنواره ملی خودمراقبتی و آموزش بیمار

Sixth Symposium and Third National Self-care and Patient Education Festival

ششمین سمپوزیوم و سومین جشنواره ملی خودمراقبتی و آموزش بیمار در تاریخ ۲ مرداد ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهرانپژوهشكده علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني ايران،وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در شهر تهران برگزار گردید.