چهارمین کنفرانس ملی محاسبات نرم در مهندسی برق و کامپیوتر، آبان ماه ۱۳۹۷

چهارمین کنفرانس ملی محاسبات نرم در مهندسی برق و کامپیوتر

Fourth National Conference on Soft Computing in Electrical and Computer Engineering

پوستر چهارمین کنفرانس ملی محاسبات نرم در مهندسی برق و کامپیوتر

چهارمین کنفرانس ملی محاسبات نرم در مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی محاسبات نرم در مهندسی برق و کامپیوتر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی محاسبات نرم در مهندسی برق و کامپیوتر