اولین کنفرانس بین المللی دانشجویان علوم پایه ایران، آذر ماه ۱۴۰۱

اولین کنفرانس بین المللی دانشجویان علوم پایه ایران

The first international conference of Iranian basic science students

پوستر اولین کنفرانس بین المللی دانشجویان علوم پایه ایران

اولین کنفرانس بین المللی دانشجویان علوم پایه ایران در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۱ توسط ،مرکز توسعه علمی و فناوری دانشجویان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی دانشجویان علوم پایه ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی دانشجویان علوم پایه ایران