اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم، اسفند ماه ۱۳۹۱

اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم

First National Conference on Sustainable Agricultural Development and Healthy Environment

پوستر اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم

اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۱ توسط ،شركت هم انديشان محيط زيست فردا در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم