ششمین همایش ملی لاستیک

ششمین همایش ملی لاستیک

6th Iran Rubber National Conference

ششمین همایش ملی لاستیک در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۸۱ تا ۷ اسفند ۱۳۸۱ توسط شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک در شهر اصفهان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی لاستیک