اولین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی تکاملی و تربیتی، آذر ماه ۱۴۰۱

اولین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی تکاملی و تربیتی

The first national conference on developmental and educational psychology news

پوستر اولین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی تکاملی و تربیتی

اولین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی تکاملی و تربیتی در تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۱ توسط دانشگاه هرمزگان، در شهر بندرعباس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی تکاملی و تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی تازه های روانشناسی تکاملی و تربیتی