کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی، تیر ماه ۱۳۹۴

کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی

International Conference on Research in Engineering, Science and Technology

کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۴ توسط ،موسسه مديران ايده پرداز پايتخت ويرا برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی