دومین کنگره بین المللی دانشجویان رادیولوژی کشور، شهریور ماه ۱۴۰۱

دومین کنگره بین المللی دانشجویان رادیولوژی کشور

The second international congress of radiology students of the country

پوستر دومین کنگره بین المللی دانشجویان رادیولوژی کشور

دومین کنگره بین المللی دانشجویان رادیولوژی کشور در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ توسط دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز، دانشگاه شهید بهشتی،انجمن علمی فیزیک پزشکی ایرانانجمن علمی دانشجویان رادیولوژی کشورکمیته تحقیقات دانشجوییمرکز رشد و فناوری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی دانشجویان رادیولوژی کشور مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره بین المللی دانشجویان رادیولوژی کشور