سومین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در حقوق و علوم اجتماعی، آبان ماه ۱۳۹۶

سومین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در حقوق و علوم اجتماعی

سومین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در حقوق و علوم اجتماعی در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۹۶ توسط ،پرديس بين الملل توسعه ايده هزاره در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در حقوق و علوم اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در حقوق و علوم اجتماعی