دومین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در حقوق و علوم اجتماعی، مهر ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در حقوق و علوم اجتماعی

پوستر دومین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در حقوق و علوم اجتماعی

دومین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در حقوق و علوم اجتماعی در تاریخ ۶ مهر ۱۳۹۵ توسط ،پرديس بين الملل توسعه ايده هزاره در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در حقوق و علوم اجتماعی مراجعه فرمایید.