بیست و یکمین کنگره سالیانه و ششمین کنگره بین المللی پزشکی هسته ای و تصویربرداری مولوکولی، آذر ماه ۱۳۹۶

بیست و یکمین کنگره سالیانه و ششمین کنگره بین المللی پزشکی هسته ای و تصویربرداری مولوکولی

21th Razavi Annual and 6th International Nuclear Medicine and Molecular Imaging Congress

پوستر بیست و یکمین کنگره سالیانه و ششمین کنگره بین المللی پزشکی هسته ای و تصویربرداری مولوکولی

بیست و یکمین کنگره سالیانه و ششمین کنگره بین المللی پزشکی هسته ای و تصویربرداری مولوکولی در تاریخ ۱ آذر ۱۳۹۶ توسط ،انجمن علمی پزشکی هسته ای ایرانانجمن علمي پزشكي هسته اي ايرانبيمارستان رضوي مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.