پانزدهمین همایش ملی برنج، اسفند ماه ۱۳۹۱

پانزدهمین همایش ملی برنج

Fifteenth National Conference on Rice

پوستر پانزدهمین همایش ملی برنج

پانزدهمین همایش ملی برنج در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۱ توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري در شهر ساری برگزار گردید.