نخستین همایش ملی دستاوردهای نوین در آموزش، ادبیات، ومترجمی زبان انگلیسی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

نخستین همایش ملی دستاوردهای نوین در آموزش، ادبیات، ومترجمی زبان انگلیسی

First National Conference on Recent Developments in English Language Teaching, Literature and Translation

پوستر نخستین همایش ملی دستاوردهای نوین در آموزش، ادبیات، ومترجمی زبان انگلیسی

نخستین همایش ملی دستاوردهای نوین در آموزش، ادبیات، ومترجمی زبان انگلیسی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط موسسه آموزش عالی زند شیراز، در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی دستاوردهای نوین در آموزش، ادبیات، ومترجمی زبان انگلیسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی دستاوردهای نوین در آموزش، ادبیات، ومترجمی زبان انگلیسی