دومین کنفرانس منطقه ای تجارب برتر تربیتی معلمان، اسفند ماه ۱۴۰۰

دومین کنفرانس منطقه ای تجارب برتر تربیتی معلمان

The Second Regional Conference on the Best Teacher Training Experiences

پوستر دومین کنفرانس منطقه ای تجارب برتر تربیتی معلمان

دومین کنفرانس منطقه ای تجارب برتر تربیتی معلمان در تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۰ توسط ،مدیریت آموزش و پرورش شهرستان تاکستان در شهر تاکستان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس منطقه ای تجارب برتر تربیتی معلمان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس منطقه ای تجارب برتر تربیتی معلمان