نخستین کنفرانس تجارب برتر تربیتی معلمان، اسفند ماه ۱۳۹۹

نخستین کنفرانس تجارب برتر تربیتی معلمان

The first regional conference on superior teacher training experiences

پوستر نخستین کنفرانس تجارب برتر تربیتی معلمان

نخستین کنفرانس تجارب برتر تربیتی معلمان در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،مدیریت آموزش و پرورش شهرستان تاکستان در شهر تاکستان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس تجارب برتر تربیتی معلمان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس تجارب برتر تربیتی معلمان