اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در جغرافیا و گردشگری، اسفند ماه ۱۴۰۱

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در جغرافیا و گردشگری

The first international research conference in geography and tourism

پوستر اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در جغرافیا و گردشگری

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در جغرافیا و گردشگری در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ توسط ،انجمن سامانه های اطلاعات مکانی ایرانپژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در جغرافیا و گردشگری مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در جغرافیا و گردشگری