ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی

پوستر ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی

ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط دانشگاه کردستان ،دانشگاه كردستان در شهر سنندج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی