سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)، اسفند ماه ۱۳۸۷

سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)

Third Regional Conference on Agricultural and Natural Resources Research Findings (Western Iran)

سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران) در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۸۷ توسط دانشگاه کردستان ،دانشگاه كردستان در شهر سنندج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)