سومین همایش ملی سیره و معارف رضوی، اسفند ماه ۱۳۹۵

سومین همایش ملی سیره و معارف رضوی

The Third National Conference on Razavi Sira and Maaref

سومین همایش ملی سیره و معارف رضوی در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه فردوسی مشهد، برگزار گردید.