سومین همایش ملی سیره و معارف رضوی، اسفند ماه ۱۳۹۵

سومین همایش ملی سیره و معارف رضوی

سومین همایش ملی سیره و معارف رضوی در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه فردوسی مشهد،دانشگاه فردوسي مشهد برگزار گردید.