سیزدهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایران، مهر ماه ۱۳۹۸

سیزدهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایران

13th annual congress of iranian rheumatology association

پوستر سیزدهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایران

سیزدهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایران در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۸ توسط ،انجمن علمی روماتولوژی ایرانانجمن علمي روماتولوژي ايران در شهر تهران برگزار گردید.