دوازدهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایران، آذر ماه ۱۳۹۷

دوازدهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایران

Twelfth Annual Congress of Iranian Rheumatology Association

پوستر دوازدهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایران

دوازدهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایران در تاریخ ۷ آذر ۱۳۹۷ توسط ،انجمن علمی روماتولوژی ایرانانجمن روماتولوژي ايران در شهر جزیره کیش برگزار گردید.