دوازدهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایران، آذر ماه ۱۳۹۷

دوازدهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایران

پوستر دوازدهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایران

دوازدهمین کنگره سالیانه انجمن روماتولوژی ایران در تاریخ ۷ آذر ۱۳۹۷ توسط ،انجمن علمی روماتولوژی ایرانانجمن روماتولوژي ايران در شهر جزیره کیش برگزار گردید.