سی و چهارمین کنگره رادیولوژی ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

سی و چهارمین کنگره رادیولوژی ایران

34th Iranian Radiology Congress

پوستر سی و چهارمین کنگره رادیولوژی ایران

سی و چهارمین کنگره رادیولوژی ایران در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط ،انجمن علمی رادیولوژی ایرانانجمن علمي راديولوژي ايران در شهر تهران برگزار گردید.