اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم قرآنی، بهمن ماه ۱۴۰۱

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم قرآنی

The first international research conference in Quranic sciences

پوستر اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم قرآنی

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم قرآنی در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ توسط ،انجمن قرآن و تحول علوم ایرانپژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم قرآنی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم قرآنی