کنفرانس بین المللی مدل ها و تکنیکهای کمی در مدیریت، خرداد ماه ۱۳۹۹

کنفرانس بین المللی مدل ها و تکنیکهای کمی در مدیریت

International Conference on Quantitative Models and Techniques in Management (QMTM2020)

پوستر کنفرانس بین المللی مدل ها و تکنیکهای کمی در مدیریت

کنفرانس بین المللی مدل ها و تکنیکهای کمی در مدیریت در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ توسط در شهر قزوین برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مدل ها و تکنیکهای کمی در مدیریت مراجعه فرمایید.


کنفرانس بین المللی مدل ها و تکنیکهای کمی در مدیریت در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ توسط در شهر قزوین برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مدل ها و تکنیکهای کمی در مدیریت مراجعه فرمایید.

مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی مدل ها و تکنیکهای کمی در مدیریت