همایش ملی زلزله، مهر ماه ۱۳۹۱

همایش ملی زلزله

National Conference on Earthquake

پوستر همایش ملی زلزله

همایش ملی زلزله در تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۱ توسط ،سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قزوين،كميسيون ترويج فرهنگ ايمني د در شهر قزوین برگزار گردید.