کنگره سراسری پیشرفت‌های مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

کنگره سراسری پیشرفت‌های مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران

پوستر کنگره سراسری پیشرفت‌های مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران

کنگره سراسری پیشرفت‌های مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران،دانشگاه علوم پزشكي خدمات بهداشتي و درماني تهران در شهر تهران برگزار گردید.