اولین همایش ملی روان درمانی ایران، شهریور ماه ۱۴۰۰

اولین همایش ملی روان درمانی ایران

The first national conference on psychotherapy in Iran

پوستر اولین همایش ملی روان درمانی ایران

اولین همایش ملی روان درمانی ایران در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ توسط دانشگاه محقق اردبیلی، در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی روان درمانی ایران مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی روان درمانی ایران